Hírek

Meghívó képviselő-testületi ülésre 2017.11.22.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy Ikrény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. november 22-én (szerdán) - 18.45 órai kezdettel - tartja következő nyilvános ülését.

 

A testületi ülés témája

1./ Beszámoló a Mézeskalács Körzeti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde tagóvodája tevékenységéről

Előadó: tagintézmény vezető

2./ Előirányzatok átcsoportosítása a 2017. évi költségvetési rendeletben, költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Németh Tamás polgármester

3./ Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi költségvetése háromnegyed éves teljesítéséről

Előadó: Németh Tamás polgármester

 

Zárt ülés keretében:

1./ Bursa Hungarica Ösztöndíjprogramra benyújtott pályázatok elbírálása

Előadó: Komjáti János jegyző

 

Kérdések, interpellációk, egyéb

 

Helyszíne: Ikrény Sportcsarnok IKER Czank Vilmos Díszterme

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

 

Közmeghallgatás

közmeghallgatás

Lakossági fórum

Meghívó településképi lakossági fórumra

Ha tenni szeretne települése szépítéséért, szívén viseli annak jövőjét vagy van véleménye lakókörnyezete építészeti megjelenéséről, akkor szeretettel várjuk

2017. november 22-én 18.00 órakor a településképi lakossági fórumon.

Helyszín: Sportcsarnok – IKER –Czank Vilmos Díszterme

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerint minden magyarországi településnek a település teljes közigazgatási területére el kell készíteni a településképi arculati kézikönyvét és az arra alapozott településképi helyi rendeletüket. Erre a munkára községünkben a Regioplan Kft kapott megbízást.

A tervezési folyamatban a településfejlesztési és településrendezési eszközök készítésének eljárásrendjét kell alkalmazni, figyelembe véve a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló helyi rendeletet. Fontos, hogy minél többen tudjanak a településképet meghatározó szabályozásról, és vegyenek részt a tervezési folyamatban.

A nyitott lakossági fórumon a létrehozandó dokumentumok bemutatása, a lakosság aktív részvételi lehetőségeinek ismertetése történik, ezért kérem, hogy minél többen jöjjenek el a rendezvényre.

Alakítsuk közösen lakóhelyünk jövőjét!

Előzetes tájékoztató leírás a partnerek részére

Útmutató Ikrény község településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének elkészítéséhez

Ikrény, 2017. november 14.

Németh Tamás s.k.  

polgármester

 

 

Szociális célű tűzifa

Tisztelt ikrényi Lakosok!

Önkormányzatunk idén is részesült támogatásban a belügyminiszter által meghirdetett szociális célú tüzelőanyag vásárlására kiírt pályázaton, melynek értelmében 53 m3 tűzifát vásárolhatunk és oszthatunk szét a rászoruló családok között. A képviselő-testület megalkotta a szociális célú tűzifáról szóló 9/2017. (X.19.) önkormányzati rendeletét, mely tartalmazza a tűzifára való jogosultság feltételeit.

A rendelet értelmében Ikrény közigazgatási területén élő és bejelentett állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező azon személy részesíthető szociális célú tűzifa támogatásban,

a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (2017-ben 71.250,- Ft-ot),

b) aki egyedülálló, vagy gyermekét egyedül neveli, és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 300 %-a. (2017-ben 85.500,- Ft)

Az elbírálás során előnyben kell részesíteni azt, akiaz Szt. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, illetve tekintet nélkül annak pénzbeli vagy természetbeni formában történő nyújtására – települési támogatásra – különösen a lakhatáshoz kapcsolódó támogatásra jogosult, valamint aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

A támogatás iránti kérelmet 2018. január 15. napjáig lehet benyújtani a „Kérelem szociális célú tűzifa támogatás iránt” nevű formanyomtatványon az Abdai Közös Önkormányzati Hivatal Ikrényi Kirendeltségén. Kérjük, hogy igény esetén mielőbb szíveskedjenek kérelmüket leadni, mivel a támogatás az elnyert famennyiség erejéig terjed.

A nyomtatványt az önkormányzatnál lehet – ügyfélfogadási időben – átvenni, illetve a www.ikreny.hu honlapról az Önkormányzat/Letölthető dokumentumok menüpontból letölthető.

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

-          - jövedelemigazolások (kérelem benyújtását megelőző hónapról)

-          - utolsó havi csekkszelvény vagy bankszámlakivonat

-          - rászorultságot megállapító határozat.

A rendelet teljes szövege szintén megtekinthető az önkormányzat honlapján az Önkormányzat/rendeletek menüpont alatt.

Németh Tamás polgármester

   

Ikrény hírlevél

Tisztelt látogató! Ikrény hírlevélre való feliratkozásához kérem töltse ki az alábbi adatokat.

E-mail*
Név*
CAPTCHA Image
Ellenőrző kód*
   Új ellenőrző kód